"මතක පොතේ පිටු එකිනෙක පෙරලා.... අතීතයේ මුදු සිහින විමානෙට... හෙමින් හෙමින් පාවී යන්නම්...."


Saturday, 12 November 2011

ඔබටත් මටත් මේ මුලු ලෝකයටම එක සේ ආදරය කරන්න පුලුවන් නම්.....What the world needs now is love, sweet love
It's the only thing that there's just too little of
What the world needs now is love, sweet love,
No not just for some but for everyone....”ප.ලි. Testing post

No comments:

Post a Comment